Izotex Sp. z o.o.

ul. Strońska 6B
50-540 Wrocław

tel. + 48 71 795 07 26
tel. + 48 71 795 07 46
fax +48 71 792 79 64

biuro@izotex.pl

 

Izotex CS jest matą bentonitową przewidzianą m.in. do wykonywania izolacji przeciwwodnych podziemnych części budowli.
Może być stosowana na powierzchniach poziomych i pionowych. Ze względu na jej właściwości jest szczególnie zalecana do wykonywania izolacji poziomych, podpłytowych (również pod ławy i stopy). W takiej sytuacji izolacja powinna być wyprowadzona spod płyty na jej pionową krawędź.

1. Izolacja pozioma.
Przed ułożeniem Izotexu należy we właściwy sposób przygotować podłoże. Podłoże pod matę Izotex CS może stanowić podkład betonowy, w niektórych przypadkach także stabilizowane podłoże gruntowe. Podłoże może być wilgotne, a nawet mokre, z niewielkimi zastoinami wody. Nierówności wyrównuje się przy użyciu zaprawy cementowej lub szpachli bentonitowej. Sąsiednie pasma maty Izotex układa się na zakład min. 10 cm. Izotex CS układa się folią od strony napierającej wody, np. w przypadku izolacji fundamentów folią od strony gruntu. W obrębie zakładu odkleja się folię od maty. Zakład powinien mieć postać folia-folia / mata-mata, tworząc pojedynczy lub podwójny zamek. Zakłady końców pasm należy przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm. Zakłady poprzeczne powinny mieć nie mniej niż 10 cm. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się przybicie maty do podłoża co ok. 30-40 cm gwoździami z podkładkami. W niektórych przypadkach możliwe jest łączenie pasm poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem.
Mata powinna przechodzić poza przerwy technologiczne na co najmniej 30 cm, a poza oś dylatacji na co najmniej 40 cm. Wzdłuż dylatacji zaleca się ułożenie dodatkowego pasa maty o szerokości min. 60 cm (po 30 cm po obydwu stronach dylatacji). Przerwy robocze i dylatacje powinny być dodatkowo uszczelniane przy użyciu różnych elementów doszczelniających (taśmy, blachy szczelinowe, uszczelki pęczniejące itp.).
Grubość płyty, dociskającej matę nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
W narożnikach mata Izotex powinna dokładnie przylegać do podłoża i powierzchni szalunków. Nie może być naciągnięta. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych matę odpowiednio się nacina, w celu dopasowania do kształtu narożnika. Miejsca nacięć doszczelnia się szpachlą bentonitową i nałożoną na wierzch łatą. Dopuszczalne jest odpowiednie ukształtowanie maty, przez co w narożniku będzie miała ona kształt koperty.
Jeżeli mata nie jest wywijana na szalunek płyty można ją wyprowadzić poziomo pod szalunkiem, pozostawiając co najmniej 30 cm zapasu. W takiej sytuacji zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. Mata zostanie następnie zamocowana do powierzchni pionowej według odrębnych wskazówek.
Dopuszczalne jest układanie maty Izotex CS w dowolnych warunkach atmosferycznych. Jednak w każdej sytuacji należy zapewnić wykonanie prac zgodnie z technologią.

2. Przejścia instalacyjne.
Przejścia instalacyjne wymagają dodatkowego uszczelnienia poprzez użycie szpachli bentonitowej, ułożonej wokół przechodzącego elementu i ułożenia w tym miejscu łaty z maty bentonitowej. Zaleca się dodatkowe przybicie łaty gwoździami z podkładkami Na przechodzącym przez izolację elemencie zamontować uszczelkę pęczniejącą.

3. Podszybia, studnie itp.
Szczególną uwagę należy poświęcić przy wykonywaniu izolacji wszelkich obniżonych elementów konstrukcji, takich jak podszybia czy studnie. Izolacja powinna być wyprowadzona na górną powierzchnię poziomą (spód płyty) na min. 20-30 cm i zamocowana do podłoża poprzez np. przybicie gwoździami z podkładkami. W miejscu tym należy wykonać połączenie z poziomą izolacją podpłytową. W przypadku układania maty na powierzchniach ukośnych i pionowych ewentualne zakłady poprzeczne wykonać dachówkowo.

4. Naprawa powstałych uszkodzeń.
Jeśli izolacja zostanie uszkodzona, miejsce uszkodzenia przeszpachlować szpachlą bentonitową, powstałą przez wymieszanie 1 cz. bentonitu z 3-4 cz. wody. Następnie ułożyć łatę z maty Izotex, mocując ją za pomocą szpachli i gwoździ. Łata powinna przechodzić poza miejsce uszkodzenia co najmniej 20 cm w każdym kierunku.

5. Przejście izolacji poziomej na stałe obudowy wykopów.
Przejście izolacji podpłytowej na powierzchnie pionowe wykonać jak przejście na szalunek, przy czym w każdej sytuacji górna krawędź maty Izotex CS powinna być wyciągnięta co najmniej 30 cm wyżej niż poprzedni etap betonowania (górna krawędź płyty, pozioma przerwa technologiczna). Mata jest montowana do stałej obudowy wykopu (ścianki berlińskie, ścianki z grodzic, ścianki szczelinowe, ściany z pali) poprzez przybicie gwoździami z podkładkami.

6. Uwagi ogólne.
Powyższe informacje przedstawiają zakres stosowania maty Izotex CS w typowych sytuacjach. W innych przypadkach zalecane jest skonsultowanie danego rozwiązania z Producentem lub firmą Izotex Sp. z o.o..
Zaleca się opracowanie kompleksowych rozwiązań izolacyjnych, stanowiących odrębne opracowanie.
Zaleca się wykonywanie prac izolacyjnych przez przeszkolone ekipy wykonawcze.
Niniejsze opracowanie traci ważność w przypadku opublikowania innej, nowsze wersji.
Wersja niniejszego opracowania 1/10/2014.